För en dryg månad sedan avhölls den första tävlingen där Colley-Gustafssons tävlingssystem använts, i Malmö. 25 fäktare ställde upp, varav 19 manliga och 6 kvinnliga. För att se till att alla fick fäkta mycket så kördes tävlingen i könsblandat format fram till DE-rundorna, där könen åtskildes. Tävlingen avhölls i den lokal som MF19 håller till i, och de bidrog med all personal utom oss tre i tävlingsledningen som hade kunskap om ett för alla andra helt nytt tävlingssystem. Utan denna hjälp från MF19 så hade inte detta tävlingssystem kunnat testats, och jag är mycket tacksam för deras entusiastiska hjälp. Idrotten förbrödrar!

Fäktarna var med stor marginal positiva till det nya tävlingssystemet, både enligt de kommentarer jag fick höra under tävlingens gång och i frågeformuläret – mer om detta senare i denna post. Facebook-kommentarerna var också positiva, enhälligt så långt jag har sett.

Jag var också i stort sett nöjd med hur tävlingen gick av stapeln. Några punkter för att belysa detta:

 1. Av de 153 matcherna som var 5-stötsmatcher slutade endast 14 med förloraren inte fick någon poäng alls.Det verkar vara en lägre andel än vad som är vanligt i regionala tävlingar i södra Sverige. Med tanke på att denna tävling var könsblandad och öppen för alla åldersgrupper, så säger detta en hel del.
 2. Alla fäktare fick fäkta åtminstone 11 5-stötsmatcher (medelvärde: 12,24) och sedan minst en DE match, så de fick valuta för pengarna när de ställde upp.
 3. Av de 25 fäktarna slutade 13 med en skillnad mellan antalet vinster och förluster på högst 2 (åt endera hållet), så de fäktades mestadels mot ganska jämnt motstånd, på det hela taget.
 4. Den slutliga vinnaren ställdes inför de fäktare som fick slutplaceringarna: 3 (tre gånger), 9, 10, 4, 7, 5 (två gånger), 14, 13, 17, 2, och den slutgiltiga silvermedaljösen i damtävlingen som var placerad #7 totalt efter alla 5-stötsmatcher.Han vann alla sina 14 matcher, och av dessa 11 var mot motståndare som var på den övre halvan av rankningen efter andra pouleomgången. Den högst rankade fäktaren som han inte mötte fick slutplaceringen 6:a. Han tog sig an det bästa av vad tävlingen hade att erbjuda, och vann alla sina matcher, så han förtjänade verkligen sin guldmedalj.
 5. Inga fäktare slutade tävlingen utan att ha vunnit några matcher – de mindre skickliga fäktarna fäktar mot varandra i poulerna, så någon av dem vinner.

Det fanns också två problem som visade att det finns utrymme för förbättringar:

 1. Logistiken för sammanbindningsmatcherna kan vara bättre.Det är att vänta att det blir barnsjukdomar när de tävlande är helt ovana vid tävlingssystemet, och i detta fall yttdrade set sig i att fäktarna gick inte direkt till rätt pister, tillsammans med rätt motståndare. Detta blir bättre med mer erfarenhet.
 2. På grund av ett kommunikationsfel från min del tog Excel-filen inte hänsyn till alla 5-stötsmatcher när rankingen beräknades efter den andra poulerundan.Detta fel har sedan rättats.

Fäktarna fick möjlighet att ge sina åsikter om 6 uttalanden på ett frågeformulär, och 14 av dem utnyttjade denna möjlighet. Uttalandena var:

 1. Jag tycker att de flesta matcherna var jämna och utmanande
 2. Jag tycker att poulerna var jämnare och mer utmanande än i tidigare tävlingar
 3. Jag tycker att jag har fäktat många matcher
 4. Jag tycker att tävlingen var roligare jämfört med den traditionella tävlingsformen
 5. Jag tycker att min placering är rättvis i förhållande till min insats
 6. Jag upplever att alla fäktare tick en relativt rättvis plats i det slutliga resultatet

De svarande kunde svara med ett tal från 1 till 5, där 1 betecknade fullständig oenighet och 5 ett fullständig enighet med uttalandet. Detta innebar att summan av de numeriska svaren från en given respondent kunde ligga i intervallet 5 – 30, där 30 utgör en perfekt poäng av total överenskommelse med alla uttalanden. Av de 14 svarande gav 2 detta maximala värde, och ytterligare 6 gav svar som totalt gav en summa på 28. Det betyder att medianvärdet på summan är 28 av maximalt möjliga 30, vilket indikerar att respondenterna är ganska nöjda med tävlingsupplevelsen, på det hela taget.

Jag försökte att utvinna mer information från dessa rådata genom att dela upp svaren i två grupper – de från fäktare med en total enighetspoäng över medianen, och de under medianen. Detta grundade sig på tankegången att om en viss respondent har en hög total enighetspoäng, så kan det bero på att respondenten tenderar, som ett personlighetsdrag, att att ge höga betyg. Låga värden från dessa respondenter skall därför betyda mer, därför att de visar att respondenten går emot denna (antagna) vana. Det motsatta gäller naturligtvis för respondenter med låga värden på total enighetspoäng. Jag kunde dock inte se några tydliga trender när jag delade upp rådata på detta sätt, och därför måste en sådan analys vänta tills jag har ett större statistiskt urval.

Frågeformulärets uppgifter som jag verkar stödja följande slutsatser:

 1. Uttalandet med det högsta genomsnittliga enighetspoängen (4,71 av maximalt 5) är “Jag tycker att jag har fäktat många matcher”
 2. Uttalandet med lägsta genomsnittliga enighetspoängen (3,93 av maximalt 5) är “Jag tycker att tävlingen var roligare jämfört med den traditionella tävlingsformen”.
 3. De andra uttalandena hade ganska likartade genomsnittliga enighetspoäng, inom spannet från 4,21 till 4,36.
 4. Det överlägset vanligaste svaret var den total enighet med uttalandet, vilket svarade för 46 av 84 – 55% – av alla svar.Varje enskild respondent gav detta svar till minst ett uttalande.

Det relativt låga genomsnittliga enighetspoängen för uttalandet “Jag tycker att tävlingen var roligare att det traditionella tävlingsformatet” bör leda till ytterligare studier. Det kan vara så att det finns en del fäktare vars tävlingsupplevelse inte påverkas av tävlingssystemet, så en förändring av tävlingssystemet förbättrar inte deras upplevelse. Ett sätt att se om så är fallet är att i nästa frågeformulär ha med uttalandet “Jag tycker att tävlingen var mindre kul att det traditionella tävlingssystemet”. Genom att ha dessa två motsatta påståenden i frågeformuläret kan man se huruvida dessa fäktare aktivt föredrar det traditionella formatet, eller om det är så att det inte spelar någon roll för dem på något sätt.

Det informativa värdet av ett efterföljande frågeformulär är också klart högre om det finns många fler respondenter.

Kort sagt: Tävlingen var på det hela taget en succé, men det finns vissa delar där det finns utrymme för förbättringar.